Vedtægter

§ 1 NAVN

1.1.    Foreningens navn er Viborg Bryggeriforening. Foreningen er stiftet den 9. juni 2004

1.2.    Foreningens hjemsted er Viborg Kommune

§ 2 FORMÅL

Foreningens formål er

  1. at skabe opmærksomhed om og interesse for Viborg Bryghus.
  2. at yde praktisk eller anden støtte til Viborg Bryghus.

§ 3 MEDLEMMER

3.1.    Som medlemmer kan optages enhver, der vil bidrage til opfyldelse af foreningens formål.

3.2.    Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens bestyrelse.

3.3.    Medlemskabet ophører ved udmeldelse eller undladelse af kontingentbetaling. Bestyrelsen fastsætter restancefrist.

3.4.    Medlemskab kan endvidere af bestyrelsen ophæves ved eksklusion, hvis et medlem skader foreningens interesser eller anseelse.

3.5.    Beslutning om eksklusion efter § 3.4 kan indbringes for førstkommende generalforsamling.

3.6.    Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent men har samme rettigheder som øvrige     medlemmer.

§ 4 KONTINGENT

4.1.    Medlemskontingent for det næste hele kalenderår fastsættes hvert år af den ordinære generalforsamling.

4.2.    Betalingsfrist og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

4.3.    Betalt kontingent registreres i foreningens medlemsregister.

§ 5GENERALFORSAMLING

5.1.    Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

5.2.    Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

5.3.    Indkaldelsen udsendes til medlemmerne pr. e-mail og ved opslag på foreningens hjemmeside.

5.4.    Ordinær generalforsamling afholdes årligt i marts måned

5.5     Kun medlemmer, som i foreningens medlemsregister er registreret for betalt kontingent, har stemmeret ved generalforsamlingen.

5.6.    Generalforsamlingens beslutninger træffes med almindeligt flertal blandt de fremmødte. Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog kan der forlanges skriftlig afstemning, f. eks. ved personvalg. Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt.

5.7.    Beslutning om ændring af vedtægter træffes med almindeligt flertal.

5.8.    Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1)    Valg af dirigent og referent

2)    Valg af stemmetællere

3)    Formandsberetning

4)    Godkendelse af årsregnskab.

5)    Fastsættelse af kontingent jf. § 4.1.

6)    Indkomne forslag

7)    Valg til bestyrelsen jf. § 6.2.

8)    Valg af suppleanter til bestyrelsen jf. § 6.3.

8)    Valg af revisor og mindst én revisorsuppleant

9)    Evt.

5.9.    Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være fremsendt til formanden, så disse er formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

5.10.  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller kan overfor bestyrelsen begæres indkaldt af mindst 25 % af medlemmerne med angivelse af motiveret dagsorden.

§ 6BESTYRELSE

6.1.    Bestyrelsen består af 7 medlemmer + 2 suppleanter.

6.2.    Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.
I lige årstal vælges 4  medlemmer.
I ulige årstal vælges 3 medlemmer.

6.3.    Suppleanter vælges for 1 år.

6.4.    Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.

6.5.    Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden.

6.6     Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

6.7.    Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og tilrettelægger og gennemfører foreningens aktiviteter i henhold til foreningens formålsparagraf

6.8.    Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver. Udvalgsformanden skal altid være et bestyrelsesmedlem.

6.9.    Ingen bestyrelses- eller udvalgsmedlemmer kan modtage honorar for deres deltagelse i foreningsopgaver.

§ 7REGNSKAB

7.1.    Foreningens regnskabsår er 1. januar – 31. december.

7.2.    Årsregnskabet skal i revideret stand forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

§ 8MIDLER

8.1.    Foreningens midler kan kun anvendes til de i § 2 nævnte formål

8.2.    Finansieringen af aktiviteterne udgøres af medlemskontingenter, offentlige kulturelle tilskud samt evt. privat sponsorering m.m.

§ 9FORPLIGTELSER

9.1.    For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har noget personligt ansvar for foreningens forpligtigelser.

§ 10FORENINGENS OPLØSNING

10.1.  Opløsning af foreningen kan jf. § 5.5 kun ske ved generalforsamlingsbeslutning.

10.2   Til foreningens opløsning kræves to på hinanden følgende generalforsamlinger med ikke over en måneds mellemrum. Indkaldelsen af generalforsamling nr. 2 sker som ved ordinær generalforsamling. Ved første generalforsamling kræves at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsningen. Ved anden generalforsamling kræves alene simpelt flertal.

10.3.  Foreningens evt. formue skal ved opløsning overdrages til almennyttige formål i Viborg Kommune.

____________

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling torsdag den 17. marts 2011