Generalforsamling marts 2019

Referat generalforsamling VBF – torsdag den 21. marts kl. 19.00 på Vestervang Skole.

Ove Berg Andersen byder velkommen til generalforsamling i Viborg Bryggeriforening.
Efter generalforsamlingen serveres et mindre traktement af pølser, ost og brød.
Vi skal være ude af lokalerne kl. 23.00 – der er 135 tilmeldte heraf 127 til aftenens spisning – venligst udvis tålmodighed.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1) Valg af dirigent og referent
Dirigent: Peter Kristiansen blev foreslået og valgt.
Referent: Helle Bach Jönsson blev foreslået og valgt.
Peter konstaterer rettidig indkaldelse og dermed beslutningsdygtig generalforsamling.
Ingen kommentarer hertil.

2) Valg af stemmetællere
Afventer om behovet opstår, inden der vælges stemmetællere.

3) Formandsberetning
Beretning 2018 og lidt 2019 En beretning er jo typisk et tilbageblik over, hvad der er sket i løbet af         det forgangne år.
Det kan også være et bud på, hvad vi tænker os at arbejde med fremover.
Jeg vil opdele min beretning i følgende hovedpunkter:
– Nyhedsbreve
– Aktiviteter / arrangementer
– Planer for kommende tid

Nyhedsbreve: Vi har i årets løb udsendt 5 elektroniske nyhedsbreve – fra G-MAIL – hvilket i starten
medførte lidt udfordringer, men Helle har fået godt styr på det nu. Nyhedsbrevene har handlet om
både det der er sket, men også om planerne, på den måde er der mulighed for at sætte X i
kalenderen.
Tilmelding til de forskellige arrangementer udsendes dog særskilt.

    Aktiviteter / arrangementer:
vi har i årets løb afholdt 8 aktiviteter – direkte for jer medlemmer.
08.02.18 Portvins smagning, og det nævnte jeg i beretningen sidste år.
15.03.18 Generalforsamling – 112 deltagere. Vi var, som tidligere, samlet her i lokalerne på
Vestervang Skole.
28.05.18 inviterede vi til ØL og Brosten, hvor vi kiggede på gamle bryggeristeder, og sluttede med
en øl i Bryggerstuen.
12.06.18 Her kunne vi se et genudgravet bryghus i Hald Slotsruin. Det var museet og studerende fra
Århus som viste frem, men vi kunne hjælpe med at uddele smagsprøver, så det var uden
omkostninger for os. Det hele er dækket til igen, så det varer nok længe, inden nogle af os kan se
det igen.
28.06.18 Så blev det tid til at smage på ”bobler”. Lars Røgild fra Alliance Vin, kunne vise os mange
og forskellige varianter af begrebet, og det blev til både Spansk, Italiensk og Franske
smagsvarianter, på en og samme aften.
18.09.18 Årets lille udflugt gik til Chateau Ø, som kort forinden var blevet kåret som ÅRETS
VINBONDE. Vi kunne smage forskellige udgaver af produkterne, og da der i de senere år er anvendt
egetræ ved produktionen, så kunne vi nok fornemme en markant ændring i flaskernes indhold.
30.10.18 Tid til frigivelse af Julebocken – men kun for jer medlemmer.
15.11.18 Jule vin smagning i samarbejde med Dahls Vinhandel Vi skulle starte med at smage på
vand, i 3 forskellige glastyper, og der var forskel.
Det gjorde sig også gældende for de vine vi skulle smage – altså om de blev serveret i det rigtige glas.
Det er utroligt, at en vin kan smage så forskelligt – fra rigtig god – og til helt flad.

    På grund af manglende tilsagn fra ”snapse – producenterne”, så blev der ingen snapseaften i 2018.
Det har vi hørt, at nogle har fortrudt meget, så når vi i foråret – i et nyhedsbrev varsler at man skal
producere / blande / smage til osv., så hjælper det ikke at ”lurepasse”, for så bliver der ingen
smagsaften i 2019. Dette er blot til skræk og advarsel.
2019: – er allerede startet med et par arrangementer.

    Planer for den kommende tid?
Kommende arrangementer kan være virksomhedsbesøg, – Landsretten, Nævnenes hus,
Animationsskolen, Bogtrykkermuseet m.fl., herudover diverse smagninger med øl, rom, gin, vin –
vi modtager gerne forslag til emner.
Hvis der er forslag, til arrangementer, så kan I – udover at sige det til os her i aften, notere forslag
på de sedler som ligger på bordene, og dem må I meget gerne aflevere til bestyrelsen. (TAK)

    Frivillige
Da Bryghuset til stadighed har rigtig mange opgaver at passe, så har vi hele tiden behov for at
stille mange hænder til rådighed.
Opgaverne er følgende:
 Bemanding af bryggerstuen
 Mad ansvarlig / mad producent, primært bryggerstuen
 Bemanding eksternt – arrangementer, smagsprøver i forretninger mv.
 Rengøring bryggerstuen
 Tapperiet
 Etiketter, pakning gaveæsker, lager, kørsel osv.
 Hjælp på kontor
Du kan som frivillig hjælpe til på mange forskellige områder, og er der medlemmer, som har tid
og lyst til at gøre noget praktisk i bryghus regi, så sig til, og vi formidler kontakten til Bryghuset,
som er den ”ansættende” aktør.
Bare rolig, man får en grundig oplæring inden man bliver sluppet løs i de forskellige opgaver.

    Det er nu meget længe siden, at vi forventede at kunne præsentere en ny hjemmeside.
Vi havde jo valgt at lægge os lidt i læ af Viborg Bryghus, men det var ikke gået op for os, at Viborg
Bryghus var kommet på plads med ny hjemmeside, så processen med vores nye hjemmeside er
nu startet op.

    Vi holder årligt 2 – 3 fællesmøder med ApS bestyrelsen.
Det er rigtigt godt at kunne orientere om tiltag og forventninger, og dermed have en rimelig
fælles platform, for de tiltag, som vi begge er meget afhængige af.
Endvidere bliver Hans Jørgen Poulsen jo inviteret med til vores bestyrelsesmøder, og han
deltager som oftest, så også på den front er samarbejdet på plads.

    Vi har afholdt 6 – 7 møder i bestyrelsen.
Vi fastlægger møde datoer i starten af året, så det er muligt for alle at deltage.
Med 9 bestyrelsesmedlemmer og Hans Jørgen, så er det ikke altid muligt.
Uanset enkelte afbud til møderne har samarbejdet fungeret godt i det forløbne år.
TAK for det.

    Vi har støttet Viborg Bryghus med forskellige midler.
DEN væsentligste er de frivillige – den kreds er nogle/mange af de tilstedeværende en del af.
Der er ikke nogen opgørelse over antallet af timer, men det er mange.
Vi er meget glade for jeres bidrag, og at vi som forening, er en del af det fællesskab.
Dernæst det økonomisk
Det økonomiske – altså pengene kan aflæses i det regnskab, som Jette fremlægger om lidt.
Vi har bidraget med tilskud på flere forskellige områder.
I årets løb er det blevet omkring 45.000 kr.
Det bliver ikke så meget fremadrettet, men vi havde jo også ”kvajet” os en lille smule, da vi
godkendte at betale et kursus i ”sodavandsbrygning mv.”.
Vi troede det var i 2017, men kurset fandt først sted i oktober 2018.
Den regnskabsmæssige del hører nok mere hjemme under regnskabsaflæggelsen.

Det er egentligt lidt en ”underlig / sjov” konstellation, for hvis vi som forening, ikke havde et
Bryghus at støtte, så var der jo ikke meget ”tvillingeskab” at være en del af.

    Ved udgangen af 2018 havde foreningen 398 medlemmer.
Ikke alle har fornyet medlemskabet p.t., men kassereren har de helt dugfriske tal, hvis det har
interesse. Efter det jeg hørte i sidste uge, så er vist kommet over 300 medlemmer der har fornyet
medlemskabet.

    Det sidste nye – og som nødvendigvis ikke vedr. beretningsperioden, så har Hans Jørgen valgt en
anden rolle for Viborg Bryghus. Han vil gerne være driftsleder i stedet for AT HAVE HELE
direktørrollen, og det ser vi kun er et tilsagn om, at vi er fælles om forretningen ”VIBORG
BRYGHUS”.

    Beretningen blev godkendt.

4) Godkendelse af årsregnskab
Jette Norup gennemgår de enkelte poster i regnskabet. Regnskabet udviser i 2018 et underskud
på kr. 9.569,39
Jette Norup foretager en gennemgang af de enkelte noter i regnskabet.
Spørgsmål til regnskabet:
1) Kontingent ”det frie øl” – er det et årligt kontingent / sponsorat, kommer udgiften igen?
SVAR: Ikke med mindre vi får en ansøgning fra Bryghuset.
2) Skal Rene til at lave sodavand?
SVAR: Rene forklarer senere
3) Hvorfor sætter man ikke prisen op på arrangementer så det ikke giver underskud?
SVAR: Det er den gratis øl bagefter der udgør underskuddet, vi tilstræber at udgiften til
arrangement er lig med brugerbetaling
4) Ølfest København – hvad går det ud på.
SVAR: Rene forklarer senere.

     Hermed er godkendt.

5) Fastsættelse af kontingent
Kr. 150,00 pr. medlem – uændret.

6) Indkomne forslag
Ingen forslag modtaget.

7) Valg til bestyrelsen
Karen Thaagaard modtager genvalg
Finn Pedersen modtager genvalg
Jan Ole Halkier modtager genvalg
Alle blev genvalgt.

8) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Helle Bach Jönsson og Peer Holm – begge modtager genvalg
Begge blev genvalgt.

9) Valg af revisor og mindst én revisorsuppleant
Jørgen Jakobsen nuværende revisor modtager genvalg
Bestyrelsen foreslår Peter Kristiansen som revisorsuppleant
Begge blev valgt.

10) Eventuelt
Henry: gebyr i banken kr. 1.000,00? – opfordrer til at gå i banken og søge sponsorater til
Bryghuset.
Jette – Gebyr på kr. 1.000 er et engangsbeløb for at oprette en erhvervskonto.
Bent Udengård – kommer der en udflugt i år?
Ove – ja det bliver primo september.

Rene – SKÅL 
Svar på ”sodavands kursus / softdrink kursus”, det er fordi jeg er bekymret for alkoholforbruget i
Viborg, nej spøg til side, det var et kursus i brugen af forskellige sirup også til øl brygning.
Det er muligt hvis tiden er til det, at der bliver lavet en sodavand.
Svar på ”Det frie øl” – det er en forening der har samlet alle de mindre bryghuse. En forening der
støtter op om, hvad det er forbrugeren drikker – der skrives på etiketten hvad er er i, hvor det er
brygget og tappet osv.
De store bryggerier laver eksklusiv aftaler, der skal være lige konkurrence vilkår, der kæmpes for
at de store bryggerier ikke kan udstede en blanco check til restauranter osv. for at holde andre
bryggerier / produkter ude.
Svar på ”Ølfestival i København” i maj måned afholdes den årlige øl festival i København, det er
den største med 13-14.000 gæster. Det var blandt andet her ”Sound of Mosaik” vandt for bedste
IPA. Vi deltager hvert andet år, det giver en god eksponering, godt netværk, man kan tale mere
nørdet med kolleger i branchen. Netværk betyder rigtig meget og er super vigtigt – der er en god
sparring bryghusene i mellem.

Ove Berg Andersen slutter af med at takke ApS bestyrelsen, de ansatte i Viborg Bryghus og
bryggeriforeningens bestyrelseskolleger for godt samarbejde i det forløbne år.
En særlig TAK til Peter, for at lede os igennem generalforsamlingen.
En helt speciel tak skal lyde til ApS bestyrelsen for at stille op her i aften, og give en hånd med.
Så er det snart tid til at få skyllet ganen og nyde Karens frembringelser.

Viborg den 21.03.2019
Helle Bach Jönsson